Opłaty za badania techniczne pojazdów są naliczane według tabeli przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego w oparciu o rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. nr 227 z 2003 roku, poz. 2250 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. nr 223 z 2004 roku poz. 2261).